[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 28 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2013 r. przez wykonawcę Office Plus Warszawa sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, przy udziale wykonawcy Kinnarps Polska Sp. z o. o,, ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Office Plus Warszawa sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02- 309 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Office Plus Warszawa sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Office Plus Warszawa sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa na rzecz Kinnarps Polska Sp. z o.o,, ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty

1   -   ustawy, co jest skutkiem zaniedbania po stronie tegoż Odwołującego, który przed upływem terminu związania ofertą nie przedłużył tego terminu. Izba zwraca uwagę, że regulacja

2   -   wskazuje, że możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty, a zatem Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą, w szczególności, że jego oferta została odrzucona, a wykonawca kwestionuje

3   -   dla zamawiającego do powtórzenia czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamawiający dostrzega - przed zawarciem

+73 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28