powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2013

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 czerwca 2013 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 czerwca 2013 roku przez wykonawcę - Antinus spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Urząd Gminy Górzno w Górznie przy udziale przystępującego do postępowania odwoławczego R………. B……… i S………… B……….. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EcoExperts SC - po stronie Zamawiającego postanawia: 1. odrzuca odwołanie. 2. 1. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Antinus spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (siedmiu tysięcy pięciuset złotych, zero groszy), uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania; 2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Antinus spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach kwoty 2.500 zł 00 gr (dwóch tysięcy pięciuset złotych, zero groszy) stanowiącej ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.