powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2013 r. przez wykonawcę: Lares sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Stawowa 4 w postępowaniu prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Lares sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Stawowa 4 i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Lares sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Stawowa 4 tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………………… Sygn. akt: [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e Postępowanie o ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.