powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2013 r. przez Odwołującego - Celtech Sp. z o.o., ul. Rubież 46 C3/28, 61-612 Poznań, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa 4229, ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław, przy udziale Wykonawcy - Bakerfix Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 88-400 Żnin, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu - Jednostce Wojskowej 4229 z Wrocławia udzielenie wyjaśnień na pytanie nr 2 skierowane przez Odwołującego - Celtech Sp. z o.o., ul. Rubież 46 C3/28, 61-612 Poznań do Zamawiającego w piśmie z dnia 5 czerwca 2013 r. 2. Kosztami postępowania obciąża Jednostkę Wojskową 4229, ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Odwołującego - Celtech Sp. z o.o., ul. Rubież 46 C3/28, 61-612 Poznań, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.