powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 11 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Bogdan Artymowicz Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.06.2013r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27.05.2013r. przez odwołującego: K…….. G…….. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BBGM G……… K………. ul. Pietrasze 43 B; 15-131 Białystok w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Zabłudów ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, ponowne badanie, ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Gmina Zabłudów ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów i: Sygn. akt [sygnatura ukryta] 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000.zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez K…….. G………. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BBGM G……… K……... ul. Pietrasze 43 B; 15-131 Białystok tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Gmina Zabłudów ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów na rzecz K……. G……… prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BBGM G……. K……… ul. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.