Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2012-11-15, V Ga 106/12 premium

Sygn. akt V Ga 106/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2012r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący - SSO Maciej Wasilewski (spr.) Sędziowie SO Małgorzata Holz SO Anna Tkaczyk Protokolant prac.sąd. A. S. po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2012 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy ze skargi Wojewódzkiego Szpitala (...) w O. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital (...) w O. przy udziale wykonawcy (...) Sp. z o.o. w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 sierpnia 2012 r. sygn. akt KIO 1734/12 I. oddala skargę; II. zasądza od Wojewódzkiego Szpitala (...) w O. na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt V Ga 106/12 UZASADNIENIE Z inicjatywy zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala (...) w O. toczyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór dostawcy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku w pakiecie nr (...). Po zawiśnięciu sprawy na skutek złożonego odwołania przez wykonawcę (...) Sp. z o.o. w W. przed Krajową Izbą Odwoławczą, Izba ta wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2012 r. (sygn. akt KIO 1734/12) uwzględniła odwołanie i nakazała ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28