powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: KIO 823/12 WYROK z dnia 24 kwietnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2013 r. przez Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miasto Przasnysz orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Miastu Przasnysz dokonanie powtórnej oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Przasnyszu, w tym unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o. w Iławie oraz poprawienie tej oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezgodnych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ilości przedmiarowych podanych w poz. 19 kosztorysu ofertowego dla branży instalacja wentylacji mechanicznej oraz w poz. 160 i 178 kosztorysu ofertowego dla branży instalacje elektryczne wewnętrzne - przez wpisanie ilości wynikających z przedmiarów ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.