powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 23 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez wykonawcę: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-568 Katowice, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice na rzecz zamawiającego: Biblioteka Śląska Plac Rady Europy 1, 40-568 Katowice kwotę 4 216 zł 82 gr. (słownie: cztery tysiące dwieście szesnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.