powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 12 kwietnia 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: UTI GRUP S.A - (lider) ul. Cernauti nr 27C, Sektor 2, 70000 Bukareszt, Rumunia; Grupa UTI Polska Sp. z o.o. ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, przy udziale wykonawcy: - Aeronaval de Contrucciones e Instalaciones, SAU c. Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego - konsorcjum: UTI GRUP S.A - (lider) ul. Cernauti nr 27C, Sektor 2, 70000 Bukareszt, Rumunia; Grupa UTI Polska Sp. z o.o. ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: UTI GRUP S.A - (lider) ul. Cernauti nr 27C...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.