powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Emil Kuriata Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2013 r. przez wykonawcę A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10 w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 przy udziale wykonawcy SITA Południe Sp. z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Dębowa 26/28 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2 rozdziału XIII przez wykreślenie kryterium "posiadania na dzień składania ofert jednego lub dwóch centralnych PSZOKów o parametrach co najmniej takich jak określono w OPZ". 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.