powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2013 r. przez Condite Sp. z o. o. S.K.A, 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 przy udziale: A. wykonawcy: ERBUD S.A., 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A……… B………… prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "ANNA-BUD", Bilcza, 26-026 Morawica, ul. Marmurowa 60 oraz MAXTO Sp. z o.o. S.K.A., 31-421 Kraków, ul. Reduta 51, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Condite Sp. z o. o. S.K.A, 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Condite Sp. z o. o. S.K.A, 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 tytułem wpisu od odwołania...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.