powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 25 marca 2013 r. przez wykonawcę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9 w postępowaniu prowadzonym przez 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2 przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: A. wykonawcy A. S…………, T. S………., J. M………….. Pixel Technology s.c., 93-558 Łódź, ul. Piękna 1, B. wykonawcy TMS Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., 02- 583 Warszawa, ul. Wołoska 9 i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00 groszy) uiszczoną przez wnoszącego odwołanie wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.