[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-Żuraw Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2013 r. przez wykonawcę IT.expert Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) B3System S.A. (pełnomocnik konsorcjum), (2) ITSM Group Sp. z o.o. adres dla pełnomocnika: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża IT.expert Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez IT.expert Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od IT.expert Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium nie obejmuje terminu związania ofertą

1   -   z postępowania, jest ustalenie, czy wadium obejmuje cały przedłużony okres związania ofertą, abstrahując od daty fizycznego wniesienia tego wadium. Zresztą nie ulega wątpliwości, że oferta Odwołującego była zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą (w tym w przedłużonym okresie związania ofertą), przy czym początkowo na podstawie

2   -   trybie art. 184 ustawy Pzp nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przy czym podany przez Zamawiającego termin wniesienia wadium odpowiadał dacie wygaśnięcia ważności dotychczasowego wadium Odwołującego (aneks do gwarancji ubezpieczeniowej

3   -   miał dowolność w wyborze tego terminu, w szczególności, że przysługuje mu prawo wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą aż do zawarcia umowy. Takie uprawnienie nie wynika z żadnego przepisu ustawy

+162 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28