[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 3 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2013 r. przez wykonawcę H…….. K…………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Komunalnych H………… K…………., ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Coroczna konserwacja parków: w dzielnicy Zagórze przy ulicy Braci Mieroszewskich i "Środula" przy ulicy gen. M. Zaruskiego" (znak sprawy WGK.271.01.71.2012) przy udziale wykonawcy J……….. S……….. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Urządzanie i Utrzymywanie Terenów Zieleni mgr inż. J……….. S…………, ul. Nowy Świat 66, 41-706 Ruda Śląska. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania w wysokości 15 254 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i zero groszy) obciąża Odwołującego - H………. K……….. prowadząca działalność gospodarczą pod ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   uprawnione jedynie w sytuacji, gdy rażąco niska cena może być uznana cena całej oferty. Nie jest więc

2   -   nawet takie stwierdzenie, że zaoferowana cena jest rażąco niska (cena jednostkowa) nie może prowadzić do uznania, że cała oferta zawiera rażąco niską cenę. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza

3   -   żądać i jak powinien traktować cenę rażąco niską dlatego też żądanie przedstawienia kalkulacji jednostkowych do wszystkich cen wymienionych w

+24 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28