powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 28 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2013 r. przez wykonawcę B3System S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa-Międzylesie przy udziale wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B3System S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę B3System S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od wykonawcy B3System S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa na rzecz Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa-Międzylesie kwotę ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.