powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2013 r. przez wykonawcę Ricoh Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a w postępowaniu prowadzonym przez Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2 przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo DIR Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, Pawłówek 37 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert oraz nakazuje Zamawiającemu wykluczenie Przedsiębiorstwa DIR sp. z o.o. z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2. kosztami postępowania obciąża Pocztę Polską S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Ricoh Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.