powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 20 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2013 r. w Warszawie odwołania z dnia 5 lutego 2013 r. wniesionego przez wykonawcę SERENISSIMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie: 1) unieważnienia czynności unieważnienia postępowania; 2) dokonania ponownego badania i oceny złożonych ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczone przez wykonawcę SERENISSIMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź, tytułem kosztów postępowania odwoławczego; 2) dokonać wpłaty kwoty 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.