[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 18 luty 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 luty 2013r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2013 r. przez odwołującego: REM-WOD Sp. z o.o. ul. Legnicka 28; 25-324 Kielce w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Karłowicza 4; 20-027 Lublin przy udziale wykonawcy ENERGOPOL-TP ELBUD S.A. ul. Siemianowicka 5a; 40-301 Katowice zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża REM-WOD Sp. z o.o. ul. Legnicka 28; 25-324 Kielce i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez REM-WOD Sp. z o.o. ul. Legnicka 28; 25-324 Kielce tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od REM-WOD Sp. z o.o. ul. Legnicka 28; 25-324 Kielce na rzecz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Karłowicza 4; 20-027 Lublin kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   okoliczność, że oferta odwołującego zawiera rażąco niską cenę w pozycji kosztorysu dotyczącej zakupu

2   -   gdzie w stanie faktycznym przewidującym cenę kosztorysową stwierdzono, że odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę jednostkową można tylko wtedy gdy cena jednostkowa będąca elementem cenotwórczym całości zamówienia uznana za rażąco niską wpływa w takim stopniu na cenę całości oferty, że można zakwalifikować jako rażąco niską . Dalej odwołujący wskazuje na obowiązujący

3   -   treścią SIWZ, a nie zarzut rażąco niskiej ceny. Argumentacja odwołującego na rażąco niską cenę została rozwinięta na dalsze ceny jednostkowe w uzasadnieniu odwołania to jest

+101 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28