[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2013 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2013 r. przez wykonawcę SITA Polska Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa przy udziale wykonawcy W……… B………… prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "BYŚ" W……….. B…………… ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę SITA Polska Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez SITA Polska Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu odwołania odwołujący wskazał, że jego interes we wniesieniu odwołania przejawia się w tym, że gdyby zamawiający dokonał wszystkich czynności w niniejszym postępowaniu w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami, W……… B……….. powinien był zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. W konsekwencji nie doszłoby do przeprowadzenia

2   -   z tych wezwań, konieczne będzie unieważnienie czynności zaproszenia W………. B……….. do udziału w aukcji elektronicznej. Po odrzuceniu oferty W………. B………….. w postępowaniu pozostałyby tylko dwie ważne oferty

3   -   ma charter czynności niepowtarzalnej, zatem postępowanie musiałoby zostać unieważnione, a tym samym odwołujący musiałby wykazać interes w unieważnieniu postępowania. Zgodnie art. 91c ust

+155 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28