powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: KIO 2357/2012 KIO 2369/2012 WYROK z dnia 12 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Rakowska Ewa Sikorska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2012 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 października 2012 r. przez: A. wykonawcę Apator Rector sp. z o.o., 65-079 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 69 (sygn. akt: KIO 2357/12), B. wykonawcę it Works S.A., 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 41 C (sygn. akt: KIO 2369/12), w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: DahliaMatic Sp. z o.o., SHH Sp. z o.o., 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 2357/12 oraz KIO 2369/12 po stronie zamawiającego orzeka: 1.uwzględnia oba odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny czynności badania i oceny wniosków o dopuszczenie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   także wykładnia celowościowa i funkcjonalna art. 26 ust. 2b ustawy Pzp przemawia za tym

2   -   postępowania. Także ze zdania drugiego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zdaniem Odwołującego - nie

3   -   rozumienia instytucji uregulowanej w przepisie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. Według Odwołującego za

+67 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.