Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 2008-07-18, I Ca 251/08 premium

Sygn. akt I Ca 251/08 POSTANOWIENIE Dnia 18 lipca 2008r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Szykuła (spraw.) Sędziowie: Sędzia SO Jerzy Żurawicki Sędzia SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym skargi uczestnika postępowania Lubelskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółki z o.o. w Lublinie od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 czerwca 2008r. sygn. akt KIO/UZP 553/08 w sprawie Gminy Skierbieszów - zamawiającego i "AMAR" Spółki z o.o. w Lublinie - odwołującego się postanawia: odrzucić skargę. Sygn. akt I Ca 251/08 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez "AMAR" Spółkę z o.o. w Lublinie od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Skierbieszów protestu z dnia 20 maja 2008r. i nakazała ponowne badanie i ocenę złożonych ofert. Od przedmiotowego rozstrzygnięcia skargę wniosło Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Lublinie. Zarządzeniem z dnia 08 lipca 2008r. skarżące Przedsiębiorstwo zostało wezwane do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez prawidłowe oznaczenie stron ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   o. w Lublinie jako, "uczestnik-wykonawca". Powyższe określenie stron postępowania skutkowało wezwaniem skarżącego do ich prawidłowego określenia. Pismo

2   -   nigdy nie mogła być przeciwnikiem skarżącego. Przeciwnikiem tym był bowiem "AMAR

3   -   przeciwnika skargi oraz siebie - jako wykonawcę przystępującego po stronie zamawiającej Gminy, mającego status interwenienta ubocznego. Wnioski takie dają

+14 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28