[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2012

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 14 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 czerwca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2012 r. przez wykonawcę: Aldesa Construcciones S.A., 28-042 Madryt (Hiszpania), c/Bahia de Pollensa 13 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 postanawia: 1. Umorzyć postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego: Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie kwoty 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) - uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt [sygnatura ukryta] U z a s a d n...

Przykładowe fragmenty dla hasła pełnomocnictwo oryginał czy kopia

1   -   3 rozporządzenia wybór formy dokumentu (oryginału czy notarialnej kopii) należy do zamawiającego

2   -   przypadków wykonawca dysponuje tylko jednym oryginałem tych dokumentów, a pozbawienie się oryginału pozbawiłoby go potwierdzenia w przyszłości

3   -   lepsze kompetencje w porównaniu treści oryginału z kopią, niż notariusz. Zamawiający nie może

+23 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28