[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

WYROK z dnia 11 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2012 r. przez wykonawcę ComArch Spółkę Akcyjną w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności wykluczenia ComArch Spółki Akcyjnej w Krakowie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ComArch Spółkę Akcyjną w Krakowie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na rzecz ComArch Spółki Akcyjnej w Krakowie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium nie obejmuje terminu związania ofertą

1   -   gwarancja wadialna, zaś o fakcie "nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą" zamawiający mógłby stwierdzić dopiero po upływie ważności wadium, gdyby - do tego dnia, w przedłużonym okresie związania ofertą - odwołujący nie wniósł wadium, co nigdy nie nastąpiło (odwołujący przed upływem ważności wadium wniósł wadium na dalszy ciąg przedłużonego okresu związania ofertą, co nastąpiło po wykluczeniu go z postępowania); b) jego niewłaściwą interpretację, polegającą na przyjęciu, iż obejmuje on swą hipotezą sytuację braku "równoczesnego" z przedłużeniem terminu związania ofertą przedłużenia przez wykonawcę ważności wadium, podczas sankcja wykluczenia z postępowania określona w ww. przepisie obejmuje wyłącznie stan braku wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą i abstrahuje od ww. równoczesności

2   -   kwietnia 2012 roku dotyczące wydłużenia terminu związania ofertą o 60 dni jest nieskuteczne, ponieważ nie zostało dokonane z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium (wadialna gwarancja bankowa ważna do

3   -   zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. O wniesieniu wadium na przedłużony okres związania ofertą stanowi art. 85 ust. 4

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28