powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Dagmara Gałczewska - Romek Emil Kawa Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 stycznia 2012 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółkę Akcyjną w Kaliszu w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu przy udziale wykonawcy GRAWIL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółkę Akcyjną w Kaliszu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółkę Akcyjną w Kaliszu tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   odwołanie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 i 24 ust. 4 , art. 26 ust. 2b, art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a

2   -   stanowi przykładowy dokument wskazany w art. 26 ust. 2 b Pzp umożliwiający wykazanie spełniania warunków

3   -   W szczególności z samej normy art. 26 ust. 2b Pzp nie wynika konieczność wskazywania

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.