[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 16 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2011 r. przez Odwołującego - Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie i Sputnik Software z siedzibą w Poznaniu przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - Unizeto Technologies S.A., i nakazuje: 2.1. zaliczyć w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Unizeto Technologies S.A., tytułem wpisu od odwołania; 2.2. dokonać wpłaty kwoty 1 800 zł 00 gr (słownie: tysiąc osiemset złotych zero groszy) przez Odwołującego - Unizeto Technologies S.A., na rzecz Zamawiającego - Centrum ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wgląd do ofert

1   -   przez Zamawiającego, że zachodzą przesłanki do skutecznego utajnienia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający nie

2   -   co następuje: 1. Po otwarciu ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej, uczestnicy postępowania zapoznawali się z ofertami konkurencji. Odwołującemu umożliwiono wgląd do ofert w dniu 25 lipca br. Zamawiający udostępnił Odwołującemu ofertę Przystępującego, lecz bez wykazu usług

3   -   nie okazując wszystkich dokumentów załączonych do oferty Przystępującego, nie wyjaśnił, że jest

+34 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28