[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Ewa Sikorska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 marca 2011 r. przez Gildia Spółkę o ograniczoną odpowiedzialnością, 20-135 Lublin, ul. Dworska 15B w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. SIMVISION Simulatoren Vertriebs GmbH, 2. Virtual Reality Media a.s., Baumeistergasse 48, A-1160 Wiedeń, Austria zgłaszających swoje przystąpienie po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Gildia Spółkę o ograniczoną odpowiedzialnością, 20- 135 Lublin, ul. Dworska 15B i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpis w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczony przez Gildia Spółkę o ograniczoną odpowiedzialnością, 20-135 Lublin, ul. Dworska 15B stanowiący koszty postępowania odwoławczego. 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez Gilidia Spółkę o...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium nie obejmuje terminu związania ofertą

1   -   W uzasadnieniu wskazał, że wykonawca nie wniósł wadium na cały przedłużony okres związania ofertą. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie wadium ważnego przez cały okres związania ofertą. Upływ terminu ważności wniesionego wadium nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Termin ważności Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium nr 02GG53/0122

2   -   zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. W ocenie Izby dyspozycja tegoż artykułu obejmuje również sytuację, kiedy wykonawca przedłużył wprawdzie wadium, lecz nie objęło ono całego terminu związania ofertą. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający pierwotny termin związania ofertą kończył się w dniu 4

3   -   pkt 2 ustawy Pzp dotyczy nie tylko tych wykonawców, którzy nie przedłużyli w ogóle wadium pomimo przedłużenia terminu związania ofertą, ale też tych, którzy co prawda wadium przedłużyli, ale okres ważności wadium nie objął całego okresu związania ofertą. W ocenie Izby bezpodstawny jest zarzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o

+49 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28