[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 18 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez wykonawcę Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A., 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 100, od czynności zamawiającego, którym jest Kompania Węglowa S.A., 40- 039 Katowice, ul. Powstańców 30, orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża Fabrykę Taśm Transporterowych WOLBROM S.A., 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 100, i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Fabrykę Taśm Transporterowych WOLBROM S.A., 32- 340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 100 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez Fabrykę Taśm Transporterowych WOLBROM S.A., 32- 340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 100 na rzecz Kompanii Węglowej S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198 a ust. 1 i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   załącznika nr 5 do siwz kary umownej na rzecz zamawiającego za odstąpienie

2   -   zamawiający nie przewidział obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz wykonawcy, gdy ten

3   -   rozłożone po równo dla obu stron. Odnosząc się do drugiego zarzutu stwierdził, że żądanie zastrzeżenia kary umownej jest niedopuszczalne, gdyż w istocie dotyczy kary za zwłokę w spełnieniu świadczenia

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.