Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-05-14, KIO 1355/24 premium

Sygn. akt: KIO 1355/24 WYROK Warszawa, dnia 14 maja 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Aleksandra Patyk Protokolantka: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 kwietnia 2024 r. przez wykonawcę I... Sp. z o.o. z siedzibą we W. w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego - wykonawcy E... S.A. z siedzibą w S. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego - I... Sp. z o.o. z siedzibą we W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę I... Sp. z o.o. z siedzibą we W. tytułem wpisu od odwołania, kwotę 996 zł 00 gr (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) poniesioną przez ww. wykonawcę tytułem dojazdu na posiedzenie i rozprawę oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną przez ww. wykonawcę tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28