Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-12-18, XXV C 250/21 premium

Sygn. akt XXV C 250/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: || sędzia Tomasz Gal || Protokolant: || stażysta Adam Darnikowski || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w K. z siedzibą w K., (...) siedzibą w K., N. (...) z siedzibą w W. przeciwko (...) Instytutowi (...) w W. o zapłatę 1. Oddala powództwo, 2. Ustala, że strona pozwana wygrała niniejszy proces w całości, pozostawiając wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu. Sygn. akt XXV C 250/21 UZASADNIENIE Spółdzielnia (...) w K. z siedzibą w K., (...) w K., (...) z siedzibą w K. (aktualnie N. (...) z siedzibą w W. - k. 2790) wystąpiły przeciwko (...) Instytutowi (...) w W. o zapłatę kwoty 1 002 081,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 01 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Strona powodowa wniosła nadto o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko powódki wskazały, że brały udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pozwana wybrała ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28