Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-04-02, KIO 802/24 premium

Sygn. akt: KIO 802/24 WYROK Warszawa, dnia 2 kwietnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2024 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2024 r. przez odwołującego "A..." Sp. J. w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Nowa Dęba przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego T... Sp. z o.o. w J. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. powtórzenie badania i oceny ofert, w tym odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 p.z.p. oferty wykonawcy T... Sp. z o.o. w J., jako oferty złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Gminę Nowa Dęba i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 13 600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych) stanowiącą uiszczony wpis od odwołania i uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, 2.2. zasądza od zamawiającego Gminy Nowa Dęba na rzecz odwołującego "A..." Sp. J. w K. kwotę 13 600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Na ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28