Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-11-22, XXIII Zs 88/23 premium

sygn. akt XXIII Zs 88/23 POSTANOWIENIE Dnia 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Janas po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Urząd (...) w W. odwołującego: (...) spółki akcyjnej w W. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 lipca 2023 r., w sprawie o sygn. akt KIO 1956/23 postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zasądzić od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz Urzędu (...) w W. 3600 zł (trzy tysiące sześćset) tytułem postępowania skargowego. sędzia Anna Janas Sygn. akt XXIII Zs 88/23 UZASADNIENIE Odwołujący (...) SA w W. złożył skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 lipca 2023 r., wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 1956/23. Zarządzeniem z 9 października 2023 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych skargi w terminie tygodnia pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 13 października 2023 r. Zgodnie z notatką urzędową z 17 listopada 2023 r. w sprawie nie odnotowano wpływu nowej korespondencji, jak też nie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28