Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-12-22, XXIII Zs 48/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 48/23 POSTANOWIENIE Dnia 22 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego - Agencji (...) w W., wykonawcy - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. i (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. odwołującego - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2023 roku, sygn. akt KIO 3059/22 postanawia: odrzucić skargę. Sędzia Anna Krawczyk Sygn. akt XXIII Zs 48/23 UZASADNIENIE Skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2023 r. wniósł wykonawca - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. Zarządzeniem z dnia 31 maja 2023 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 45 000 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (zarządzenie k. 1). W odpowiedzi na powyższe, ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28