Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-02-28, KIO 421/24 premium

Sygn. akt: KIO 421/24 WYROK Warszawa, dnia 28 lutego 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Maria Kacprzyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2024 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2024 r. przez wykonawcę P... sp. z o.o. z siedzibą w S., ul. (...), S., w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków przy udziale wykonawcy: T... sp. z o.o. z siedzibą w W., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego i: 1.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego P... sp. z o.o. z siedzibą w S., tytułem wpisu od odwołania, kwotę 1712 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc siedemset dwanaście złotych zero groszy) poniesioną przez zamawiającego tytułem kosztów dojazdu; 1.2 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 1712 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc siedemset dwanaście złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego. Na ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28