Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-12-15, KIO 3555/23 premium

Sygn. akt: KIO 3555/23 WYROK z dnia 15 grudnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2023r. przez odwołującego: T... Sp. z o.o. z/s w W. (ul. (...), W.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" z/s w Łodzi (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź), przy udziale wykonawców: 1) H... z/s w Ł. (ul. (...), Ł. 2) V... z/s w K. (ul. (...), K.) - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów skierowanych do oferty wykonawcy H..., dotyczących pakietu 3 i pakietu 4; w pozostałym zakresie oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: T... Sp. z o.o. z/s w W. (ul. (...), W.) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą kwotę wpisu uiszczonego od odwołania przez odwołującego; 2.2. zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" z/s w Łodzi (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź) kwotę 3.994 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28