Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-11-15, KIO 3196/23 premium

Sygn. akt: KIO 3196/23 WYROK z dnia 15 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: P(1)... S.A., P(2)... Sp. z o.o., ul. (...), K., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, przy udziale wykonawcy: P(3)... S.A., ul. (...), D. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 3196/23 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: P(1)... S.A., P(2)... Sp. z o.o., ul. (...), K., i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: P(1)... S.A., P(2)... Sp. z o.o., ul. (...), K. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła kary umowne JEDZ

1   -   że P(3)... w dokumencie JEDZ poinformował Zamawiającego o okolicznościach dotyczących nałożenia i anulowania kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu

2   -   Bolesław nie doszło do naliczenia kary umownej (na moment złożenia JEDZ taka kara nie istniała i nie istnieje nadal). Analiza treści oświadczenia JEDZ Przystępującego pozwala jednoznacznie stwierdzić, że

3   -   do nałożenia na P(3)... kary umownej. Tymczasem jest to oczywista nieprawda - na dzień złożenia JEDZ, ale również na moment składania niniejszego pisma procesowego taka kara nie została nałożona. Odwołujący zatem

+217 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28