Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-10-05, XXIII Zs 78/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 78/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 25 września 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: (...) z udziałem przeciwnika skargi: wykonawcy (...) zamawiającego: (...) Akademii Wojskowej w D. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. (sygn. akt KIO 1663/23) 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego (...) na rzecz przeciwnika skargi (...) kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Żuława Sygn. akt Zs 78/23 UZASADNIENIE Zamawiający - (...) Akademia Wojskowa z siedzibą w D. prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej: PZP) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa mebli" o numerze referencyjnym (...). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S (...) w dniu 3 marca 2023 roku. W dniu 9 czerwca 2023 roku Wykonawca (...) prowadzący...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28