Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-01-03, KIO 3742/23 premium

Sygn. akt: KIO 3742/23 WYROK z dnia 3 stycznia 2024 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 29 grudnia 2023 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2023 roku przez wykonawcę: P. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I... ul. (...), B. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Infrastruktura Niepołomice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach ul. Droga Królewska 2732-005 Niepołomice orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego wykonawcę: P. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I... ul. (...), B. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego: kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 4 317 zł 60 gr (słownie: cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów związanych z dojazdem na rozprawę, wynagrodzeniem pełnomocnika oraz kosztem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Stosownie do art. 579 ust. 1 i...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28