Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-11-06, KIO 3078/23 premium

Sygn. akt KIO 3078/23 WYROK z dnia 6 listopada 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka-Baran Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2023 r. przez wykonawcę L... Spółka Akcyjna z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Pocztę Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu dotyczącego pozycji 17 dla części 11 zamówienia, wobec uwzględnienia przez Zamawiającego wyżej wskazanego zarzutu. 2. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu wskazanego w pkt 2 petitum odwołania, wobec wycofania przez Odwołującego wyżej wskazanego zarzutu. 3. Uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje zamawiającemu w zakresie zadań nr 1-3 oraz 5-11 unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę A. U. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B... z siedzibą w D. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Kosztami postępowania odwoławczego ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28