Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-09-06, XXIII Zs 81/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 81/23 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski po rozpoznaniu w dniu 6 września 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Uniwersytet (...) odwołującego : (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na skutek skargi zamawiającego na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 czerwca 2023 r., sygn. akt KIO 1620/23 postanawia: I. zmienić zaskarżone postanowienie w pkt 4.2 w ten sposób, że zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz Uniwersytetu (...) 1824 zł (tysiąc osiemset dwadzieścia cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego; II. zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz Uniwersytetu (...) 3817 zł (trzy tysiące osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego, w tym 3600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. sędzia Arkadiusz Kucharski Sygn. akt XXIII Zs 81/23 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 r. Krajowa Izba ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28