[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 grudnia 2023 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] INGSTEEL spol. s. r. o. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (sąd rejonowy Bratysława II, Słowacja)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Postępowania odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Odpowiedzialność pozaumowna państw członkowskich - Skarga odrzuconego oferenta o odszkodowanie za naruszenie prawa Unii - Ustalenie wysokości - Utracone korzyści - Utrata szansy I. Wprowadzenie 1. Czy prawo Unii wymaga od państw członkowskich uwzględnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty szansy przez oferenta wykluczonego niezgodnie z prawem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie to zostało zakończone i zawarto umowę z wybranym oferentem? Odpowiedź na to pytanie wymaga od Trybunału Sprawiedliwości ustalenia, czy prawo państw członkowskich reguluje przyznanie odszkodowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28