Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-10-19, XXIII Zs 92/23 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 92/23 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Anna Gałas po rozpoznaniu w dniu 19 października 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w O. wykonawców: odwołującego A. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w M., H. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...)w B. na skutek skargi wykonawcy H. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) w B. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 1 sierpnia 2023 r., sygn. akt KIO 2067/23 postanawia: odrzucić skargę. sędzia Anna Gałas Sygn. akt XXIII Zs 92/23 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 19 października 2023 r. w całości Skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 sierpnia 2023 r. wniósł wykonawca H. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) w B. Zarządzeniem z dnia 6 września 2023 r. skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty od skargi w wysokości 45.000 zł w terminie 7 dni pod rygorem ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28