Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-08-08, KIO 2153/23 premium

Sygn. akt: KIO 2153/23 WYROK z dnia 8 sierpnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Beata Pakulska-Banach Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Osiecka-Baran Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lipca 2023 r. przez wykonawcę: S... Sp. z o.o. z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy udziale: wykonawcy P... S.A. z siedzibą w D., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego S... Sp. z o.o. z siedzibą w P., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego S... Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz wykonawcy P... S.A. z siedzibą w D., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kary umowne JEDZ

1   -   w odpowiedzi na pytanie formularza JEDZ. W dalszej części uzasadnienia odwołania odwołujący odniósł się do kary umownej nałożone na wykonawcę P... w

2   -   dni, co powoduje, że wysokość kary umownej obliczonej bez limitu wynosi 48

3   -   zatajenie przez P... w dokumencie JEDZ informacji o nałożeniu kary umownej na poziomie maksymalnych kar umownych za zwłokę dłuższą o 60

+56 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28