[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE 19 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Jacek Widło na posiedzeniu niejawnym 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w sprawie z powództwa Z. T. przeciwko A. spółce akcyjnej w P. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 14 grudnia 2020 r., I AGa 267/19, 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 2. zasądza od powoda Z. T. na rzecz pozwanej A. spółki akcyjnej w P. 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód Z. T. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2020 r, w sprawie o zapłatę, w którym na skutek apelacji strony pozwanej A. spółki akcyjnej z siedzibą w P. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 września 2019 r. zmieniono zaskarżony wyrok, w ten sposób, że powództwo oddalono. W skardze kasacyjnej pełnomocnik powoda wniósł o jej przyjęcie do rozpoznania powołując się w uzasadnieniu po pierwsze, na przesłankę istotnego [sygnatura ukryta] 2 zagadnienia prawnego sprowadzającego się do pytania; "czy brak określenia w umowie z góry (łącznej) maksymalnej wysokość kary umownej (kar umownych), której może domagać się strona, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28