Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-06-16, XXIII Zs 143/22 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 143/22 POSTANOWIENIE Dnia 16 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Natalia Zientara po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Fundacji (...) w W. skarżącego D. U. i B. S. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na skutek skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. KIO 2060/22 postanawia: odrzucić skargę. sędzia Natalia Zientara Sygn. akt XXIII Zs 143/22 16 czerwca 2023 r. UZASADNIENIE postanowienia z dnia 16 czerwca 2023 r. o odrzuceniu skargi D. U. i B. S., wspólnie ubiegające się o zamówienie publiczne, wniosły skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. KIO 2060/22, domagając się zwolnienia od kosztów sądowych (k. 39 i nast. skarga). Postanowieniem z dnia 25 listopada 2022 r. Referendarz sądowy oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (k. 79), a postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2023 r. Sąd utrzymał w mocy powyższe postanowienie (k. 183 postanowienie). Jednocześnie Sąd zarządził wezwanie pełnomocnika ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28