Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-03-27, XXIII Zs 21/23 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 21/23 POSTANOWIENIE Dnia 27 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Anna Gałas po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Kancelarii Sejmu odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w O. i (...) sp. z o.o. w Ł. wykonawcy (...) sp. z o.o. sp. k. w M. na skutek skargi wykonawcy (...) sp. z o.o. sp. k. w M. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 27 grudnia 2022 r., sygn. akt KIO 3290/22 postanawia: odrzucić skargę. sędzia Anna Gałas Sygn. akt XXIII Zs 21/23 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 27 marca 2023 r. w całości Skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 grudnia 2022 r. wniósł wykonawca (...) sp. z o.o. sp. k. Zarządzeniem z dnia 16 lutego 2023 r. skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty od skargi w wysokości 60.000 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W piśmie z dnia 8 marca 2023 r. skarżący oświadczył, że rezygnuje z uzupełnienia opłaty od skargi, przyjmując jednocześnie wszelkie konsekwencje w postaci ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28