Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-06-13, KIO 1515/23 premium

Sygn. akt: KIO 1515/23 WYROK z dnia 13 czerwca 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Beata Konik Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 12 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 29 maja 2023 roku przez odwołującego S... spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM z siedzibą w Szczecinie, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności z 19 maja 2023 r., polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 6 i na odrzuceniu oferty Odwołującego w Pakiecie nr 6 oraz nakazuje wezwanie Odwołującego na podstawie art. 107 ust 2 ustawy Pzp do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego, że zaoferowany przedmiot zamówienia tj. koc ogrzewający jednorazowego użytku o nazwie "okrycie pacjenta podczas procedur medycznych", producent S..., nr katalogowy OP110210, ma "możliwość podgrzewania min. 40 stopni C", a następnie dalsze badanie i ocenę ofert. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28