Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-03-30, XXIII Zs 22/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 22/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia SO Anna Gałas || Protokolant: || sekr. sądowy Weronika Banach || po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Kancelarii Sejmu odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w O. i (...) sp. z o.o. w Ł. wykonawcy przystępującego po stronie zamawiającego (...) sp. z o.o. sp. k. w M. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 27 grudnia 2022 r., sygn. akt KIO 3290/22 1. oddala skargę; 2. zasądza od Kancelarii Sejmu na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w O. i (...) sp. z o.o. w Ł. 86,56 zł (osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Gałas Sygn. akt XXIII Zs 22/23 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 marca 2023 r. w całości Kancelaria Sejmu (dalej: "zamawiający") prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28