Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-12-04, UZP/ZO/0-1395/07

Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie czynności oceny ofert.

1 / 6839

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1395/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 04 grudnia 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Wiesław Piotr Durda

arbitrzy:

Jerzy Czaban

Marek Madaliński

protokolant

Filip Orczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.12.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A., Warszawa, ul. Stawki 40

od oddalenia przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Żelazna 59 protestu z dnia 29.10.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx

po stronie odwołującego się.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność unieważnienia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie czynności oceny ofert.

Strona 2 z 6

2. Kosztami postępowania obciąża Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Żelazna 59

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4264 zł 79 gr (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A., Warszawa, ul. Stawki 40

2) dokonać wpłaty kwoty 7864 zł 79 gr (słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Żelazna 59 na rzecz Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A., Warszawa, ul. Stawki 40, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa prawnego

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 35735 zł 21 gr (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia jeden groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A., Warszawa, ul. Stawki 40 .

3. Uzasadnienie

Strona 3 z 6

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Budowę drogi ekspresowej S - 8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia od km 1+099,00 do km 11+477,07", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonał czynności unieważnienia prowadzonego postępowania. Podstawą prawną działania Zamawiającego był art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). Zamawiający poinformował wykonawców, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na tę czynność Odwołujący wniósł protest, zarzucając Zamawiającemu niezgodne z ustawowymi przesłankami unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie Odwołującego Zamawiający naruszył art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający protest oddalił uznając wszystkie zarzuty w nim zawarte za bezzasadne.

Zachowując termin wynikający z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa UZP.

Zespół Arbitrów ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnienie postępowania w oparciu o przesłankę określoną w tym przepisie może nastąpić dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Dokonanie czynności oceny złożonych ofert oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty pozwala dopiero na skonkretyzowanie się przesłanki unieważnienie postępowania określonej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak ustalił Zespół Arbitrów, a także przyznał to w trakcie rozprawy pełnomocnik Zamawiającego, Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, w związku z czym w sposób nieuprawniony dokonał unieważnienia postępowania.

Strona 4 z 6

Zasadny jest również zarzut Odwołującego, iż informacja o unieważnieniu

postępowania zawiera uzasadnienie faktycznie nieodpowiadające zakresowi znaczeniowemu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści tej informacji wynika, że

przesłanką unieważnienia było skonfrontowanie kwoty, którą Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert w

trybie art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z cenami zawartymi w ofertach. Tymczasem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień pulicznych wymaga, aby cena, a

konkretnie cena oferty najkorzystniejszej, porównywana była z kwotą, którą Zamawiający

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pojęcia te nie są tożsame znaczeniowo.

W konsekwencji, zdaniem Zespołu Arbitrów, Zamawiający unieważnił postępowanie z

naruszeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając koszty zastępstwa prawnego

w kwocie 3 600 złotych.

Strona 5 z 6

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 6 z 6

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop