Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-12-04, UZP/ZO/0-1385/07, UZP/ZO/0-1396/07, UZP/ZO/0-1434/07

Uwzględnia wszystkie odwołania i unieważnia przedmiotowe postęwpoanie o udzielenie zamówienia publicznego

2 / 5401

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1385/07

UZP/ZO/0-1396/07

UZP/ZO/0-1434/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 4 grudnia 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Tomasz Lubaczewski

arbitrzy:

Wiesław Krzysztof Meszek

Barbara Maria Fabin

protokolant

Filip Orczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2007 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 listopada 2007 r. do łącznego rozpoznania,

a wniesionych przez

A. Olimp Sp. z o.o., Mysłowice, Rynek 8, 9

B. Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73

C. Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73

od oddalenia przez zamawiającego Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1 protestów z dnia

A. 2 listopada 2007 r.

B. 31 października 2007 r.

C. 13 listopada 2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Firma "Kaszub" - Dariusz Kaszuba, Sianowo, Ul. Kolejowa 4

po stronie zamawiającego, tj. Gmina Kluczbork, Kluczbork, Ul. Katowicka 1.

orzeka:

1. Uwzględnia wszystkie odwołania i unieważnia przedmiotowe postęwpoanie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Kosztami postępowania obciąża Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 5 052 zł 42 gr (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:

A koszty w wysokości 1 684 zł 14 gr (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Olimp Sp. z o.o., Mysłowice, Rynek 8, 9,

Strona 2 z 8

B koszty w wysokości 1 684 zł 14 gr (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73,

C koszty w wysokości 1 684 zł 14 gr (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73;

2) dokonać wpłaty kwoty 8 052 zł 42 gr (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze) stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego, w tym:

A kwoty 1 684 zł 14 gr (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) przez Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1 na rzecz Olimp Sp. z o.o., Mysłowice, Rynek 8, 9, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępowania,

B kwoty 3 184 zł 14 gr (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) przez Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1

na rzecz Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa prawnego,

C kwoty 3 184 zł 14 gr (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) przez Gmina Kluczbork, Kluczbork, ul. Katowicka 1

na rzecz Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa prawnego;

Strona 3 z 8

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP, w tym

A kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx

B kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx,

C kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx;

4) dokonać zwrotu kwoty 54 947 zł 58 gr (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewiećset czterdzieści siedem złotych pięcdziesiąt osiem)

z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołujących się, w tym:

A kwoty 18 315 zł 86 gr (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na rzecz Olimp Sp. z o.o., Mysłowice, Rynek 8, 9,

B kwoty 18 315 zł 86 gr (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na rzecz Unipol Sp. z o.o.., Szczecin, ul. Duńska 73,

C kwoty 18 315 zł 86 gr (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na rzecz Unipol Sp. z o.o., Szczecin, ul. Duńska 73 .

3. Uzasadnienie

Dnia 31.01.2007r. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kluczbork (Zamawiający) wpłynął protest UNIPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zwane dalej Odwołującym lub UNIPOL) na czynności Zamawiającego dokonane w trakcie postępowania w przetargu nieogarnionym na inwestycję pn. "budowa boiska do piłki nożnej, ogólnodostępne, że sztucznej trawy", polegające na dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. firmy POLIMER, zaniechaniu jej wykluczenia, Strona 4 z 8

zaniechaniu odrzucenia oferty Dariusza Kaszuby, prowadzącego dzialanośc gospodarczą

pod firmą "Firma KASZUB" - Dariusz Kaszuba, zaniechania wyboru oferty Protestującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 22 ust.

1 pkt 2 i 4, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanie ponownej oceny ofert, wykluczeni e POLIMER.

odrzucenie oferty firmy Kaszub oraz wybór oferty Odwołującego, ewentualnie o unieważnienie postępowania.

W uzasadnieniu Odwołujący stwierdził, że firma POLIMER nie ma stosownego doświadczenie, złożyła nieprawdziwe informacje, mające wpływ na wynik postępowania oraz, że jej oferta jest niezgodna z treścią SIWZ. Odnośnie firmy KASZUB zarzut

Odwołującego dotyczył niezgodności jej oferty z treścią SIWZ.

Dania 13.11.2007r. ten sam Odwołujący złożył protest w tym postępowaniu na

czynności Zamawiającego, polegające na dokonaniu oprotestowanej czynności przed

ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy KASZUB, zaniechanie odrzucenia oferty złożonej

przez firmę KASZUB, odrzucenie oferty Protestującego, zaniechanie wyboru oferty

Protestującego jako najkorzystniejszej. W proteście tym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu

obrazę art. 7, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust. 5. w konsekwencji zawnioskował o

dokonanie unieważnienia czynności wyboru oferty firmy KASZUB, odrzucenie oferty tej

firmy oraz wybór oferty Protestującego jako najkorzystniejszej. W uzasadnieniu Odwołujący

wskazał, że oferta firmy KASZUB nie spełnia warunków stawianych przez SIWZ, zaś jego oferta jest w pełni zgodna z SIWZ.

Strona 5 z 8

Do protestu z dnia 31.10.2007r. po stronie Zamawiającego przystąpiła firma OLIMP Sp. z o.o., która wnioskowała o oddalenie tego protestu, stwierdzając, że jego oferta jest zgodna z SIWZ.

Zamawiający rozstrzygnął pierwszy protest w dniu 08.11.2007r., uwzględniając go, zaś drugi został w całości oddalony.

Wobec powyższego dnia 12.11.2007r. oraz 26.11.2007r. UNIPOL złożyła dwa odwołania, w których wywodziła, argumentowała i żądała jak w protestach.

Dnia 13.11.2007r. odwołanie złożył również OLIMP Sp. z o.o., który wywodził i żądał jak w proteście.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przyłączyła się dodatkowo firma KASZUB.

Po przeprowadzeniu rozprawy i zbadaniu wszelkich przedstawionych w sprawie dowodów Zespół Arbitrów zważył, co następuje:

Postępowanie musi zostać unieważnione.

Przede wszystkim należy podnieść, że w SIWZ istnieją nie dające się usunąć rozbieżności w niektórych pozycjach przedmiarowych pomiędzy danymi wynikającymi ze wskazanej podstawy, danymi wynikającymi z zamieszczonego opisu oraz danymi wynikającymi z dokumentacji technicznej. Wobec powyższego oraz w związku z oświadczeniem Zamawiającego, że nie jest w stanie w takiej sytuacji ocenić, która z ofert spełnia warunki postawione w SIWZ to postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych). Skoro bowiem sam Zamawiający tak skonstruował SIWZ, że nie może kompetentnie ocenić kto spełnia jej warunki, to takie postępowanie nie może się dalej toczyć i powinno być zorganizowane na nowo, tak aby wyeliminować wszelkie sprzeczności i wątpliwości dotyczące zakresu robót oraz sposobu kalkulowania ceny.

Strona 6 z 8

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosowanie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając koszty zastępstwa prawnego w kwocie 3 000 złotych.

Strona 7 z 8

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić

Strona 8 z 8

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop