Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2007-12-04, UZP/ZO/0-1384/07

Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie

3 / 6839

źródło: (brak danych) | data pozyskania: 2010-03-18
[X] Zamknij

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

[X] Zamknij

Skopiuj treść i wyślij e-mailem (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Początek

Sygn. akt UZP/ZO/0-1384/07

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 04 grudnia 2007 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów

Marek Rejman

arbitrzy:

Marek Tomasz Korzun

Marek Piotr Lubieniecki

protokolant

Magdalena Sierakowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.12.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11

od oddalenia przez zamawiającego Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 protestu z dnia 30.10.2007 r.

przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx

po stronie odwołującego się.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4195 zł 72 gr (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z kwoty wpisu uiszczonego przez Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11

2) dokonać wpłaty kwoty 7195 zł 72 gr (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przez Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 na rzecz Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu oraz kosztów zstępstwa prawnego.

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 15804 zł 28 gr (słownie: piętnaście tysięcy osiemset cztery złote dwadzieścia osiem groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Marek Piotrowicz F.W. ,,POLCOURT'', Gostynin, ul. Floriańska 11 .

1. Uzasadnienie

Zamawiający, którym jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk na terenie Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie

Strona 2 z 6

Rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu i odrzuceniu jego oferty, gdyż zdaniem Zamawiającego Odwołujący złożył nieaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie dołączył odpowiedniej informacji z banku oraz treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Z decyzją Zamawiającego nie zgodził się Odwołujący składając protest w proteście podniósł, iż zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający miał obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia uzupełnienia dokumentów w postaci informacji z banku potwierdzającej wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 200 tys. zł. oraz złożenia wyjaśnień co do treści zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopełnił tych czynności i tym samym zdaniem Odwołującego naruszył przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Odwołujący nie zgodził się ze stanowiskiem Zamawiającego, że zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej było nieaktualne, ponieważ zostało ono wystawione w dniu 24 sierpnia 2007 r. Zdaniem Odwołującego niezasadnym było również odrzucenie Jego oferty jako sprzecznej z treścią SIWZ. Odwołujący dołączył do oferty parafowany wzór umowy, a także zaakceptował warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3. Wg Odwołującego brak w ofercie zmienionego "pustego" wzoru umowy nie jest istotną sprzecznością oferty z treścią SIWZ uzasadniającą jej odrzucenie.

Rozstrzygając protest Zamawiający oddalił go w całości. Zdaniem Zamawiającego brak w ofercie zmienionego wzoru umowy jest istotną sprzecznością treści oferty z treścią SIWZ uzasadniającą jej odrzucenie. Zmiany wprowadzone do wzoru umowy zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11 października 2007 r. i dotyczyły istotnych dla stron postanowień m.in. sposobu wynagradzania (zmiana charakteru wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe), roszczeń z tytułu nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy wynikającego z dokumentacji projektowej itp. Umieszczenie w ofercie pierwotnego wzoru umowy, nie uwzględniającego wymienionych zmian, oznaczało zdaniem Zamawiającego potwierdzenie akceptacji warunków określonych w tymże wzorze umowy. Odrzucenie oferty jako sprzecznej z treścią SIWZ oznaczało brak przesłanek do zastosowania przepisów o uzupełnianiu dokumentów tj. art. 26 ust. 3 i 4.

Strona 3 z 6

Z argumentami Zamawiającego nie zgodził się Odwołujący składając odwołanie. W odwołaniu podtrzymał zarzuty i argumentację zawartą w proteście podnosząc jednocześnie, iż Zamawiający żądając w SIWZ oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazał m.in. parafowany wzór umowy - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ. Taki zapis SIWZ zdaniem Odwołującego oznacza, iż formularz umowy podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych ponieważ jest to dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 25 ust. l pkt 1 ustawy. Zdaniem Odwołującego nawet gdyby wzór umowy nie miał takiego charakteru to brak w ofercie zmienionego "pustego" wzoru umowy nie jest istotną sprzecznością oferty z treścią SIWZ uzasadniającą jej odrzucenie.

Zespół Arbitrów w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności przedłożoną Zespołowi Arbitrów dokumentację postępowania oraz twierdzenia i dowody przedłożone przez strony w trakcie rozprawy ustalił co następuje.

Zamawiający ogłaszając postępowanie zamieścił na swojej stronie internetowej oraz przekazał wykonawcom SIWZ, z której zapisów wynikało, iż przewidziane jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Potwierdzeniem tego są zapisy części IV SIWZ, gdzie w pkt. 9 Zamawiający stwierdził, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a kosztorysem ofertowym lub braku pozycji w kosztorysie ofertowym zakres prac określa dokumentacja projektowa. Z kolei pkt. 10 tej części stanowi, iż kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o dokumentacje projektową zaś różnicę pomiędzy ilościami przyjętymi przez wykonawcę w ofercie oraz przewidywanymi do wykonania a ilościami koniecznymi do wykonania stanowią ryzyko wykonawcy. Na fakt przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego wskazywały również zapisy umowy. Zapisy w projekcie umowy Zamawiający zmienił pismem z dnia 11.10.2007r., opublikowanym na stronie internetowej tego samego dnia a następnie przekazanym znanym Zamawiającemu wykonawcom. Pismo to zmieniało część SIWZ jakim był załącznik, nr 3- projekt umowy. Mimo tych modyfikacji termin składania ofert nie uległ zmianie. Oferty zostały złożone i otwarte w dniu 16.10.2007r. Zespół Arbitrów po analizie całości dokumentacji z udzielonego zamówienia publicznego stwierdza:

1. Zapisy SIWZ w ostatecznym brzmieniu nadanym jej przez Zamawiającego są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony zapisy części IV pkt. 9 i 10 wskazują na obliczenie ceny w sposób właściwy dla wynagrodzenia ryczałtowego a jednocześnie projekt umowy określa wynagrodzenie jako kosztorysowe.

Strona 4 z 6

2. Art. 38 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie zmian w ofertach. Zdaniem Zespołu Arbitrów zmiana sposobu wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe jest na tyle istotna, że wykonawcy potrzebują dodatkowego czasu na modyfikację swojej oferty. Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej zdaniem Zespołu Arbitrów postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w związku z tym stosownie do art. 191 ust. 3 Pzp zespół Arbitrów zobowiązany był unieważnić postępowanie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uznając za uzasadnione koszty zastępstwa prawnego pełnomocnika Odwołującego się w wysokości 3000zł.

Strona 5 z 6

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ..................................................

Przewodniczący Zespołu Arbitrów:

.......................................................

arbitrzy:

.......................................................

.......................................................

_________

* Niepotrzebne skreślić.

Strona 6 z 6

Icon-view-expand-normal
Icon-view-contract-normal
Icon-view-drag&drop